[rev_slider_vc alias=”primaria”]

Educació Primària


L’Educació Primària té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn sis cursos acadèmics, que se seguiran ordinàriament entre els sis i els dotze anys d’edat. Amb caràcter general, els alumnes i les alumnes s’incorporaran al primer curs de l’Educació Primària l’any natural en el qual compleixin sis anys.

La finalitat de l’Educació Primària és facilitar als alumnes i les alumnes els aprenentatges de l’expressió i comprensió oral, la lectura, l’escriptura, el càlcul, l’adquisició de nocions bàsiques de la cultura, i l’hàbit de convivència així com els de estudi i treball, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat, amb la finalitat de garantir una formació integral que contribueixi al ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes i les alumnes i de preparar-los per cursar amb aprofitament l’Educació Secundària Obligatòria.

L’acció educativa en aquesta etapa procurarà la integració de les diferents experiències i aprenentatges de l’alumnat i s’adaptarà als seus ritmes de treball.

L’Educació Primària s’organitza en assignatures i àrees amb un caràcter global i integrador i és impartida per mestres que tenen competència en totes les àrees d’aquest nivell. L’ensenyament de la música, de l’educació física i dels idiomes estrangers la imparteixen els mestres amb l’especialització o qualificació corresponent.